Η δράση

Οριζόντια Υποστήριξη

Σκοπό του έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» αποτελεί η οριζόντια υποστήριξη των συνεργαζόμενων ΑΕΙ στην ανάπτυξη, την παροχή και τη φιλοξενία των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων (ΑΨΜ) τα οποία αναπτύσσονται σταδιακά και διατίθενται στο ευρύ κοινό, ελεύθερα και δωρεάν, μέσω Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο του έργου και για τους σκοπούς της εν λόγω οριζόντιας υποστήριξης, την οποία έχει αναλάβει και παρέχει το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet), οι κυριότερες επιμέρους δράσεις είναι:

fot_orizontia_02

  • Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η λειτουργία τής Εθνικής Πύλης Αναζήτησης Μαθημάτων, της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass και της πλατφόρμας πολυμορφικού, εκπαιδευτικού περιεχομένου Open Delos.
  • Η φιλοξενία ΑΨΜ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης κεντρικών υπηρεσιών.
  • Ο καθορισμός των προδιαγραφών των ανοικτών μαθημάτων και η σύνταξη σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ανάπτυξη των ΑΨΜ.
  • Η σύνταξη οδηγιών, προς τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, οι οποίες αφορούν τόσο ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού υλικού όσο και θέματα προσβασιμότητας των αναπτυσσόμενων ΑΨΜ από ΑμΕΑ.
  • Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα ΑΨΜ.
  • Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ενεργειών προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων της δράσης.
  • Η διενέργεια διαγωνισμών καλύτερων ΑΨΜ και βέλτιστων πρακτικών.

Η «ανοικτή εκπαίδευση» και ο στόχος του έργου

Στη χώρα μας, κάθε χρόνο διδάσκονται περισσότερα από 42.000 προπτυχιακά μαθήματα, και αρκετές χιλιάδες μεταπτυχιακά, σε 488 ακαδημαϊκά τμήματα.

Η διδασκαλία τους περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαλέξεις, σημειώσεις, διαφάνειες παρουσιάσεων, εκπαιδευτικό λογισμικό και ηλεκτρονικές ασκήσεις – το οποίο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν παρέχεται, όμως, σε ψηφιακή μορφή ή δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από κάποια κεντρική πηγή.

Συνεπώς, το εκπαιδευτικό υλικό των ελληνικών ΑΕΙ παραμένει περιορισμένο «εντός των τειχών» της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς να απευθύνεται στην κοινωνία και να δύναται να γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό.

Την ίδια στιγμή, η νέα δυναμική της αναπτύσσεται διαρκώς, σε παγκόσμια κλίμακα, στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εξελίσσεται διεθνώς σε ακαδημαϊκό «κίνημα», με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Open Education Consortium και το OpenupEd. Παράλληλα, η δυναμική εμφάνιση και η εξάπλωση των «Massive Open Online Courses» (MOOCs) έχει εγείρει έντονες συζητήσεις για τον ρόλο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ευρύτερος στόχος και φιλοδοξία της παρούσας δράσης είναι η καλλιέργεια και η ενίσχυση της κουλτούρας αξιοποίησης των νέων δυνατοτήτων που παρέχουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προσφορά ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας – το οποίο, βασισμένο σε διεθνείς πρακτικές και πρότυπα, δύναται να αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, να αναδείξει τον κοινωνικό ρόλο των ΑΕΙ και να προβάλλει διεθνώς το παραγόμενο διδακτικό έργο τους.