Ιδρύματα

Οδηγίες και προδιαγραφές

Κείμενα και οδηγίες

Για την αρωγή των ιδρυμάτων στην υποστήριξη των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ και σε όλη τη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων, παρέχονται στα συμμετέχοντα ΑΕΙ:
 • Σχέδιο προτεινόμενων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού και λογισμικού
 • Κείμενο προδιαγραφών για τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (αναφέρθηκαν στο κείμενο της πρόσκλησης 101 και παρέχονται στα ιδρύματα, κατόπιν περαιτέρω ανάλυσης και επικαιροποίησης)
 • Συνοπτικές και αναλυτικές οδηγίες για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων
 • Τυποποιημένες οδηγίες για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων τύπων (Powerpoint, Word, Open Office, pdf) το οποίο να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία

Προδιαγραφές ανοικτών μαθημάτων

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα πιστοποιούνται ότι καλύπτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές σε επίπεδο ιδρύματος. Στα συμμετέχοντα ιδρύματα παρέχεται αναλυτικό κείμενο προδιαγραφών των ανοικτών μαθημάτων. Συνοπτικά:

 • Κάθε ψηφιακό μάθημα θα πρέπει να καλύπτει το 100% της διδακτέας ύλης (80% για το πολυμορφικό περιεχόμενο), να διαθέτει αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου και των στόχων του, όπως αυτά εμφανίζονται στο πρόγραμμα σπουδών ή όπως κρίνει το μέλος ΔΕΠ/ΕΠ, και να συνοδεύεται από «λέξεις – κλειδιά» ή τους βασικούς όρους του μαθήματος.
 • Είναι υποχρεωτική η οργάνωση του υλικού σε θεματικές ενότητες (κεφάλαια) ή σε ενότητες διαλέξεων. Προαιρετικά, μπορεί να οριστεί ένα «μονοπάτι μάθησης», το οποίο θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να ακολουθήσει υποχρεωτικά, προκειμένου να «παρακολουθήσει» το μάθημα.
 • Κάθε θεματική ενότητα ή ενότητα διαλέξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή των στόχων, «λέξεις – κλειδιά» ή βασικούς όρους, σημειώσεις, διαφάνειες, λοιπό υποστηρικτικό υλικό, καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές. Προαιρετικά, μπορούν να συμπεριληφθούν διαδικτυακές ασκήσεις (γενικές ή αυτοαξιολόγησης), αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass ή άλλο πολυμεσικό/διαδραστικό υλικό.
 • Στο διδακτικό προσωπικό, συστήνεται η κατά το δυνατό πιο εκτεταμένη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών τις οποίες διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων.
 • Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα πλήρων προδιαγραφών (τύπου Α+), εκτός από ηλεκτρονική βιβλιογραφία και ασκήσεις, θα πρέπει να διαθέτουν πολυμεσικό υλικό, όπως είναι οι βιντεοδιαλέξεις, τα αρχεία βίντεο συνδυασμένα με διαφάνειες (επισημειωμένο βίντεο – annotated video), οι διαφάνειες μόνο με ήχο, οι πολυμεσικές παρουσιάσεις, οι εκφωνήσεις, το διαδραστικό περιεχόμενο κ.α..
 • Προκειμένου ένα ανοικτό ψηφιακό μάθημα να χαρακτηριστεί ως μάθημα με πλήρεις προδιαγραφές, θα πρέπει το πολυμεσικό υλικό του να αντιστοιχεί στο 80% της διδακτέας ύλης.

Ιδίως όσον αφορά στις βιντεοδιαλέξεις:

 • Θα πρέπει να συνοδεύονται από μία περιεκτική περιγραφή και από τις διαφάνειες των παρουσιάσεων (εφόσον χρησιμοποιούνται κατά τη διάλεξη), και να ταξινομούνται κατά χρονική σειρά, προκειμένου να συγκροτούν ένα βιντεο-μάθημα.
 • Οι διαφάνειες χρειάζεται να παρουσιάζονται συγχρονισμένες με το βίντεο της διάλεξης. Παράλληλα, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να δύναται να επιλέγει προς παρακολούθηση το τμήμα της βίντεοδιάλεξης που αντιστοιχεί στην εκάστοτε διαφάνεια. Στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται λευκοπίνακες ή μαυροπίνακες, τα περιεχόμενα (κείμενα, σχήματα, εξισώσεις κ.α.) θα πρέπει να είναι ευδιάκριτα.
 • Για τον σκοπό αυτό, συνίσταται η καταγραφή των διαλέξεων ως βίντεο υψηλής ανάλυσης (τουλάχιστον 720p). Σε κάθε περίπτωση, ο επιθυμητός στόχος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός βαθμός αντιληπτικότητας της βίντεοδιάλεξης.
 • Κάθε βιντεοδιάλεξη θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα, το είδος και η δομή των οποίων (για παράδειγμα, πρότυπο Dublin Core) επίσης αποτελούν μέρος των τεχνικών προδιαγραφών.

 

Πώς να δημιουργήσετε τα δικά σας ανοικτά μαθήματα:

Με στόχο την υποστήριξη τόσο των ιδρυματικών ομάδων όσο και των μελών ΔΕΠ/ΕΠ στη δημιουργία των δικών τους ανοικτών μαθημάτων, έχουν αναπτυχθεί και προσφέρονται τέσσερα βασικά ψηφιακά μαθήματα, αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι προδιαγραφές, η διαδικασία ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων, τα ανακύπτοντα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα στο ενδιαφερόμενο διδακτικό προσωπικό απευθύνονται κυρίως τα εξής δύο:

IDRYMATA_sxima