Ιδρύματα

Πλατφόρμες και υπηρεσίες

Πλατφόρμες Open eClass & Open Delos

Τα ιδρύματα αξιοποιούν τις πλατφόρμες Open eClass και Open Delos ως ιδρυματικές πλατφόρμες για τη φιλοξενία των ανοικτών μαθημάτων και εκπαιδευτικών πολυμορφικών πόρων, όπως βίντεο. Επιπλέον των εξειδικευμένων λειτουργιών για τα ανοικτά μαθήματα που διαθέτουν οι εν λόγω πλατφόρμες, παρέχεται τεχνική αρωγή στους διαχειριστές τους, κατάρτιση στη διαχείριση και χρήση τους, εγχειρίδια χρήσης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και επικοινωνία για την ενσωμάτωση προτεινόμενων λειτουργικών απαιτήσεων από τα ιδρύματα.

 

Εθνική Πύλη Αναζήτησης

Προκειμένου τα συνολικά παραγόμενα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα των ιδρυμάτων να συγκεντρωθούν και να απευθυνθούν στο ευρύ κοινό από ένα κεντρικό σημείο, το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) σχεδίασε και υλοποίησε την Εθνική Πύλη Αναζήτησης μαθημάτων, η οποία είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο 2014. Η Πύλη συλλέγει πληροφορίες, τύπου μεταδεδομένων, για τα διαθέσιμα ανοικτά μαθήματα από όλες τις ψηφιακές υποδομές των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και παρέχει στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει (ανά ίδρυμα, ανά θεματική περιοχή ή χρησιμοποιώντας λέξεις – «κλειδιά») μαθήματα που τον ενδιαφέρουν.

 

fot_platforms

Ιδρυματική πολιτική

Σε συνεργασία με τα συμμετέχοντα ΑΕΙ, έχει συνταχθεί σχέδιο κειμένου όπου ορίζεται η ιδρυματική πολιτική σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα. Το εν λόγω σχέδιο κειμένου ιδρυματικής πολιτικής παρέχεται σε κάθε ίδρυμα, το οποίο και το προσαρμόζει ούτως ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τη φυσιογνωμία του, και είναι διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας συνεργασίας.

Φιλοξενία μαθημάτων & άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) εξασφαλίζει τη δυνατότητα φιλοξενίας τόσο ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων όσο και βιντεοδιαλέξεων των ΑΕΙ που συμμετέχουν στο έργο σε κατάλληλα διαμορφωμένη κεντρική υποδομή προκειμένου, εφόσον το εκάστοτε ίδρυμα το επιλέξει, να μη χρειαστεί να χρησιμοποιήσει δικές του υποδομές.Παράλληλα, αναλαμβάνει τη διαχείριση και την υποστήριξη των κεντρικών υπηρεσιών (πλατφόρμες Open eClass και Open Delos), όπου φιλοξενούνται και οι αντίστοιχες ιδρυματικές υπηρεσίες.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδρυμάτων και του εμπλεκόμενου προσωπικού, και με τη χρήση της Ανοικτής Πλατφόρμας «Συνεργάζομαι – Συμμετέχω» προσφέρονται επίσης:

  • Υπηρεσία συνεργασίας της ομάδας οριζόντιας υποστήριξης με τις ιδρυματικές ομάδες τοπικής υποστήριξης
  • Μηχανισμό αρωγής χρηστών όσον αφορά στις παρεχόμενες προς τα ιδρύματα υπηρεσίες, στο πλαίσιο του έργου
  • Σύστημα συνεργασίας (wiki), όπου συγκεντρώνονται πηγές αναζήτησης και διάθεσης ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων.

Για την υποστήριξη των δημιουργών ανοικτού περιεχομένου αφενός στην αναζήτηση πηγών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και αφετέρου στη μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τεχνογνωσίας, έχει αναπτυχθεί και παρέχεται η πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας Κοινότητες Ανοικτού Περιεχομένου.