Ιδρύματα

Υποστήριξη μελών ΔΕΠ

Κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΕΠ που συμμετέχει στα ανοικτά μαθήματα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων τα οποία επιθυμεί να διαθέσει και ο ρόλος του είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, περιοριζόμενος στις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες. Για τον λόγο αυτό, η ευθύνη της ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων βαραίνει τις ομάδες υποστήριξης των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ:

  • Τοπική ομάδα υποστήριξης: συγκροτείται από κάθε συμμετέχον ίδρυμα και αποτελείται από προσωπικό το οποίο έχει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα στο οποίο ανήκει το εκάστοτε μέλος ΔΕΠ/ ΕΠ, γνωρίζει τα επιστημονικά πεδία του, διαθέτει παιδαγωγικές δεξιότητες και έχει εμπειρία τόσο στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όσο και σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

    Υπό την άμεση εποπτεία των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ, τα μέλη της ομάδας στόχο έχουν τη δόμηση των μαθημάτων, την  αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές προσβασιμότητας, τον εντοπισμό ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων, την  υλοποίηση ασκήσεων, καθώς και την ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού των διαλέξεων.

fot_ypostirixi

  • Κεντρική ομάδα υποστήριξης: είναι υπεύθυνη για την οριζόντια υποστήριξη του έργου και έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό την κατάρτιση των ομάδων τοπικής υποστήριξης, την παροχή οδηγιών ανάπτυξης και υπηρεσιών φιλοξενίας των ανοικτών μαθημάτων, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των τεχνικών/ λειτουργικών προδιαγραφών, την υποστήριξη της ζωντανής μετάδοσης και της καταγραφής των διαλέξεων, αλλά και την επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού.