Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ

Γιατί να «ανοίξω» τα μαθήματά μου;

Είστε Μέλος ΔΕΠ/ ΕΠ; Δείτε για ποιους λόγους αξίζει να μοιραστείτε τη γνώση, διαθέτοντας τα μαθήματά σας στα ανοικτά μαθήματα:

  • Αύξηση του ακροατηρίου: Η διάθεση ενός ανοικτού ψηφιακού μαθήματος διευρύνει το ακροατήριο του διδάσκοντα σε φοιτητές άλλων τμημάτων, άλλων ιδρυμάτων, απόφοιτους και κάθε ενδιαφερόμενο
  • Προβολή του διδακτικού έργου: Ένα μάθημα διαδικτυακά προσβάσιμο υποβοηθά την ανάδειξη του διδακτικού έργου και την προώθηση των συγγραμμάτων του διδάσκοντα
  • Συνεχής βελτίωση: Η ενασχόληση με την ανάπτυξη και τη συντήρηση ανοικτών μαθημάτων δημιουργεί συνθήκες πνευματικής πρόκλησης για τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής
  • Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου: Η αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού για το ψηφιακό περιβάλλον των ανοικτών μαθημάτων προσφέρει την ευκαιρία αναβάθμισης και βελτιστοποίησής του – περιλαμβανομένης της προσβασιμότητάς του για άτομα με αναπηρία
  • Ελευθερία της γνώσης: Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης που συνάδει με την αποστολή των ΑΕΙ, συμβάλλοντας παράλληλα στην εξωστρέφειά τους
  • Διεθνείς εξελίξεις: Η νέα δυναμική της ανοικτής εκπαίδευσης αναπτύσσεται διαρκώς, σε παγκόσμια κλίμακα, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εξελίσσεται σε διεθνές ακαδημαϊκό «κίνημα»

fot_Giati_na

Δείτε ολόκληρο το δίπτυχο «Ανοίξτε το μάθημά σας. Μοιραστείτε στη γνώση».

Πώς συμμετέχω;

Εάν ενδιαφέρεστε να διαθέσετε μαθήματά σας στα ανοικτά μαθήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο του τμήματός σας, ο οποίος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με την ομάδα υλοποίησης του έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, βρείτε και πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός σας για το έργο.

Πώς υποστηρίζομαι;

Κάθε μέλος ΔΕΠ/ ΕΠ που συμμετέχει στα ανοικτά μαθήματα παρέχει το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων τα οποία επιθυμεί να διαθέσει και ο ρόλος του είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, περιοριζόμενος στις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες. Η ευθύνη της ανάπτυξης των ανοικτών μαθημάτων βαραίνει τις ομάδες υποστήριξης των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ οι οποίες συνοπτικά περιγράφονται ως εξής:

  • Η τοπική ομάδα υποστήριξης αποτελείται από προσωπικό το οποίο έχει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα σας, γνωρίζει τα επιστημονικά πεδία του, διαθέτει παιδαγωγικές δεξιότητες και έχει εμπειρία τόσο στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όσο και σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Υπό την άμεση εποπτεία των μελών ΔΕΠ/ ΕΠ, τα μέλη της στόχο έχουν τη δόμηση των
  • μαθημάτων, την  αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές προσβασιμότητας, τον εντοπισμό ζητημάτων πνευματικών δικαιωμάτων, την  υλοποίηση ασκήσεων, καθώς και την ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού των διαλέξεων
  • Η κεντρική ομάδα υποστήριξης είναι υπεύθυνη, μεταξύ άλλων, για τον συντονισμό και την παροχή οδηγιών ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων, την κατάρτιση των ομάδων τοπικής υποστήριξης, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ανοικτών μαθημάτων, τον έλεγχο και την πιστοποίηση των τεχνικών/ λειτουργικών προδιαγραφών, την υποστήριξη της ζωντανής μετάδοσης και της καταγραφής των διαλέξεων, αλλά και την επεξεργασία του πολυμεσικού υλικού.