Μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ

Μέλη ΔΕΠ/ΕΠΚοινότητες ανοικτού περιεχομένουhome_post_one

Έχει αναπτυχθεί και παρέχεται μια πλατφόρμα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δημιουργών ανοικτού περιεχομένου, με στόχο αφενός οι ίδιοι να υποστηριχθούν στην αναζήτηση πηγών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και αφετέρου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και τεχνογνωσίας.